Algemene verkoopvoorwaarden

Algemene voorwaarden met betrekking tot het bestellen van Whirlpool Netherlands producten via onze website.

 

1. Algemeen

 

1.1 Whirlpool B.V. (Whirlpool, “wij”, “ons”).

 

Vestigingsadres:

Princenhagelaan 11

4813 DA BREDA

Nederland

 

Indien u vragen, klachten of commentaren heeft in verband met deze voorwaarden of door ons geleverde producten of diensten dan kunt u een e-mail sturen naar contactcenter_nl@europeanappliances.com of u kunt bellen met onze Servicelijn 076 53 06 400.

Bereikbaarheid:

Van maandag tot en met vrijdag 08:00 uur tot 18:00 uur.

KvK-nummer: 20042061

BTW-nummer: NL 005932014B01

 

2. Definities

 

2.1 De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Algemene Voorwaarden de volgende betekenis:

a. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Whirlpool Netherlands;

b. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

c. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Whirlpool Netherlands en Consument ter verkrijging van een Product;

d. Product: het door Whirlpool Netherlands aangeboden product.

 

3. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 

3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen bij, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Whirlpool Netherlands, producten of diensten van welke aard ook aan Consument levert, ook indien deze producten of diensten niet (nader) in deze Algemene Voorwaarden zijn omschreven.

 

3.2 Onze voorwaarden zijn in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving en zijn zo opgesteld dat onze Consumenten in alle vertrouwen via onze websites, bij de monteur of medewerker callcenter kunnen aankopen. Wij raden u aan een afdruk te maken van deze algemene voorwaarden wanneer u een bestelling plaatst.

 

3.3 De toepasselijkheid van andere voorwaarden van Consument wijst Whirlpool Netherlands uitdrukkelijk van de hand.

 

3.4 Whirlpool Netherlands behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden voor zover wettelijk toegestaan te veranderen en/of te wijzigen. Doordat u deze website op dit moment bezoekt, accepteert u dat u op dit moment bent gebonden door de huidige Algemene Voorwaarden en dat u deze elke keer dat u een bestelling plaats checkt op veranderingen en aanpassingen. In de toekomst kunnen andere Algemene Voorwaarden gelden.

 

4. Bestellingen via de website

 

4.1 Whirlpool Netherlands heeft alles in het werk gesteld om de inhoud van deze website met de grootste nauwkeurigheid samen te stellen. Zeker met het oog op een juiste prijsweergave en een correcte beschrijving van onze producten. Desalniettemin kan Whirlpool Netherlands geen garantie bieden ten aanzien van de juistheid van alle gegevens en zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele fouten op deze website.

https://parts.indesit.be/nl/home

 

4.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn alle aanbiedingen, daaronder begrepen advertenties en prijslijsten zoals vermeld op de website van Whirlpool Netherlands vrijblijvend.

 

4.3 Consument dient voordat hij zijn bestelling bevestigt altijd goed te controleren of het juiste Product is geselecteerd. Consument dient bij het maken van de bestelling altijd een juist adres te gebruiken.

 

4.4 Als wordt getwijfeld aan de juistheid van de gegevens die Consument heeft ingevoerd bij de bestelling, kan Whirlpool Netherlands contact met Consument opnemen met behulp van de gegevens die Consument heeft ingevoerd. Als Whirlpool Netherlands Consument niet kan bereiken en de gegevens derhalve niet kan controleren, kan Whirlpool Netherlands ertoe overgaan de bestelling te annuleren.

 

4.5 Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende producten of diensten.

 

4.6 Wij zullen u zo snel mogelijk per e-mail verwittigen om de ontvangst van uw bestelling te bevestigen. Deze ontvangstmelding impliceert van de zijde van Whirlpool Netherlands geen aanvaarding van de bestelling. Pas wanneer uw bestelling door ons is nagekeken en volledig is bevonden, de aangeboden betalingswijze in orde is en de bestelde goederen beschikbaar worden gesteld, en Whirlpool Netherlands niet om andere redenen niet op uw bestelling wenst in te gaan waartoe zij zich het rechtvoorbehoudt, zal uw bestelling door Whirlpool Netherlands zijn aanvaard. Zolang dit niet isgebeurd schept de bestelling die u plaatst, geen lastens Whirlpool Netherlands afdwingbare rechten. Ingeval uw bestelling geweigerd wordt, zal u daarvan onverwijld op de hoogte worden gebracht. Whirlpool Netherlands wijst iedere verantwoordelijkheid af voor eventuele vertragingen of verhinderingen in verband met de mogelijke aanvaarding of weigering van uw bestelling.

 

4.7 Bestellen kan vanaf 18 jaar of ouder.

 

Totstandkoming Overeenkomst telefonische bestellingen

 

4.8 Wanneer u een telefonische bestelling plaatst zullen we u onmiddellijk melden indien het Product niet voorradig is. U hebt dan de keuze of u wilt verdergaan met het plaatsen van uw bestelling. Wanneer u een bestelling via de telefoon plaatst zullen we uw betaling verwerken en u het ordernummer doorgeven. U ontvangt een bevestiging van uw bestelling per e-mail.

 

4.9 We zullen u direct inlichten indien uw betaalgegevens niet goedgekeurd zijn en uvragen om te betalen via een andere aanvaarde methode.

 

5. Prijzen bestellingen betaling

 

5.1 Consument betaalt voor de door middel van bijvoorbeeld de website, de monteur of callcenter bestelde producten dan wel diensten, de in de Overeenkomst vermelde prijs. Betaling vindt plaats volgens de op de website van Whirlpool Netherlands aangegeven wijze, of via pin bij de monteur, dan wel via bankoverschrijving via het call center.

 

5.2 Alle prijzen van Whirlpool Netherlands zoals vermeld op de website of factuur zijn in euro’s inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld en zijn exclusief verzendings- en verpakkingskosten.

Frans.

7.1 Het Product wordt verzonden naar het adres dat de Consument heeft opgegeven bij de bestelling. Whirlpool Netherlands zal het door Consument opgegeven adres als juist blijven beschouwen, totdat Consument aan Whirlpool Netherlands een nieuw adres heeft meegedeeld.

 

7.2 Het zal doorgaans 2 tot 5 werkdagen duren om de Producten die besteld zijn via de online shop of het Callcenter bij u thuis af te leveren, afhankelijk van de voorradigheid van de Producten. Het betreft hier geschatte leveringstermijnen die nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Whirlpool Netherlands kan de levering binnen deze termijnen niet garanderen. Bij niet tijdige levering dient Whirlpool Netherlands schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

 

7.3 Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Consument geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren dan wel de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Consument redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat deze de Overeenkomst in stand laat.

 

7.4 Whirlpool Netherlands levert over het hele Nederlandse grondgebied en gebruikt hierbij het transportmiddel dat het meest geschikt is om de Producten bij u af te leveren. Indien de bestelde Producten beschadigd of verloren raken gedurende het transport, dan dient u onmiddellijk na ontvangst een geschreven klacht in te dienen bij Whirlpool Netherlands op het adres genoemd onder paragraaf 1.1 van deze Algemene Voorwaarden. Beschadigde Producten moeten teruggestuurd worden voor het geval Whirlpool Netherlands deze moeten onderzoeken. Voor niet-aangekomen leveringen, gelieve 10 werkdagen te wachten voor het geval er zich vertragingen hebben voorgedaan.

 

8. Eigendomsvoorbehoud

 

8.1 De geleverde of geïnstalleerde Producten blijven eigendom van Whirlpool Netherlands tot de volledige betaling van de factuur heeft plaatsgevonden. Het risico van verlies of beschadiging van het desbetreffende Product gaat over op Consument bij de inbezitname van de Producten.

 

9. Terugbetalings- en terugzending beleid

 

9.1 Wij gaan voor tevreden Consumenten. Wilt u een accessoire en/of onderhoudsproduct retour sturen? Dit kan binnen 14 dagen na ontvangst van de producten. De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

9.2 Bij de uitoefening van uw ontbindingsrecht als genoemd in artikel 9.1 dient u Whirlpool Netherlands hiervan op de hoogte te brengen per e-mail (contactcenter_nl@europeanappliances.com), of brief (Whirlpool Netherlands NEDERLAND B.V. Princenhagelaan 11, 4813 DA BREDA) of door gebruik te maken van het herroepingsformulier, ook te vinden op de Whirlpool Netherlands website. Er zal u dan een autorisatienummer voor terugzending worden toegekend dat u moet vermelden bij het terug te sturen Product.

 

9.3 Zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien dagen na ontbinding en ontvangst van het retour gestuurde product storten wij de door u betaalde bedragen terug.


9.4 De kosten verband houdend met de terugzending van het Product zijn ten laste van de Consument, behalve indien deze het product moest terugzenden door een fout van Whirlpool Netherlands.


9.5 Deze voorwaarden hebben geen invloed op onze statutaire rechten.


10.Privacyverklaring


10.1 U kunt met het volste vertrouwen uw aankopen via onze website, monteurs of callcenter doen omdat Whirlpool Netherlands zich heeft verplicht tot het beschermen van de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van haar Consumenten (zoals naam, adres).U verstrekt dergelijke gegevens aan Whirlpool Netherlands om een bestelling te kunnen plaatsen en de goederen op het juiste adres afgeleverd te krijgen.Over de correcte behandeling van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wetgeving voor gegevensbescherming wordt u verzocht onze Privacyverklaring te lezen die u ook op deze website kunt vinden.


11.Aansprakelijkheid


11.1 Met uitzondering van de overige aansprakelijkheidsbepalingen in deze Algemene Voorwaarden, is de totale aansprakelijkheid van Whirlpool Netherlands wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming, dan wel wegens onrechtmatige daad, beperkt tot vergoeding van directe schade tot ten hoogste het bedrag dat op grond van de desbetreffende Overeenkomst aan Consument in rekening is of kan worden gebracht, tenzij de schade het gevolg is van opzet en / of grove schuld van Whirlpool Netherlands of haar ondergeschikten.


11.2 De aansprakelijkheid van Whirlpool Netherlands wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Consument Whirlpool Netherlands onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Whirlpool Netherlands ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen.

De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Whirlpool Netherlands in staat is adequaat te reageren.


11.3 Consument vrijwaart Whirlpool Netherlands voor alle aanspraken van derden verband houdende met het niet of onvoldoende naleven door Consument van enige verplichting jegens Whirlpool Netherlands, al dan niet voortvloeiende uit de Algemene Voorwaarden.


11.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Consument de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Whirlpool Netherlands meldt.


12.Toepasselijk recht en bevoegde rechter


12.1 Op alle overeenkomsten met Whirlpool Netherlands is Nederlands recht van toepassing.


12.2 Tenzij anders vermeld worden de Producten op deze website slechts aangeboden aan hen die deze website vanuit Nederland gebruiken.Whirlpool Netherlands geeft geen garantie dat de Producten voorgesteld op deze website ook in andere landen gebruikt kunnen worden.Degene die ervoor kiezen deze website via andere landen te gebruiken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wetgeving.De lokale wetgeving zal in deze gevallen ook van toepassing zijn.

 

12.3 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of de daarop van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Breda.

 

13. Diversen

 

13.1 Waar in deze Algemene Voorwaarden Whirlpool Netherlands zich verplicht tot het doen van een schriftelijke mededeling, is Whirlpool Netherlands gerechtigd deze mededeling langs elektronische weg te doen, zoals, maar niet beperkt tot, een e-mailbericht.

 

13.2 Kennelijke vergissingen en schrijffouten op de website van Whirlpool Netherlands dan wel in offertes, orderbevestigingen en/of andere bescheiden, binden Whirlpool Netherlands niet.

 

13.3 Indien een of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Whirlpool Netherlands in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de desbetreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Whirlpool Netherlands vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

 

13.4 Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank te Breda onder nummer 06/73.

 

 

5.1. Alle prijzen van de Producten die op de Website worden getoond, zijn in Euro's (€), inclusief 21% BTW zoals in België van toepassing en exclusief verzendings- en verpakkingskosten.

 

5.2. De verzend- en administratiekosten bedragen €3 (BTW inbegrepen). De levering is gratis voor bestellingen van meer dan €20 (BTW inbegrepen). 


5.3. Wij behouden ons het recht voor de prijzen te allen tijde te wijzigen, maar wijzigingen zullen geen gevolgen hebben voor bestellingen die u reeds bij ons hebt geplaatst en die wij hebben aanvaard.


6. Hoe te betalen


6.1. U kunt de Producten en de bijbehorende verzendingsdiensten alleen betalen met een MasterCard of Visa kredietkaart. U wordt doorverwezen naar een externe, beveiligde site om uw online betaling te verwerken. Deze dienst wordt verleend door een derde partij die volledig is erkend door Visa en MasterCard. Hun beveiligingssystemen en -controles zijn gebaseerd op de huidige industrienormen en omvatten meerdere niveaus van technologie om de confidentialiteit van uw informatie te waarborgen. Uw volledige kaartgegevens zullen nooit door Whirlpool worden gezien, opgeslagen of geraadpleegd.


6.2. Betaling voor de Producten en bijbehorende verzenddiensten en alle van toepassing zijnde kosten (inclusief leveringskosten) dienen volledig te zijn voldaan voorafgaand aan de levering van de Producten.


6.3. Na bevestiging van de bestelling door Whirlpool wordt een reservering gemaakt op het beschikbare tegoed van de door u opgegeven referentierekening. 


6.4. De rekening zal worden gedebiteerd op het moment van verzending van het (de) aangekochte Product(en).


7. Levering


7.1 Whirlpool levert alleen binnen België en kiest het meest geschikte transportmiddel om de producten bij u thuis te krijgen. 


7.2. Het Product zal worden geleverd op het adres dat u bij de bestelling hebt opgegeven. 


7.3. Wij streven ernaar de Producten binnen 3 tot 5 werkdagen aan u te leveren, afhankelijk van de beschikbaarheid van de Producten, maar in ieder geval binnen 30 dagen vanaf de dag nadat de Bevestigings e-mail. Dit zijn schattingen van levertijden die louter worden meegegeven als een richtlijn.  Inzameling is niet mogelijk. Voor leveringen die niet ontvangen zijn, gelieve 10 dagen te wachten om rekening te houden met eventuele vertragingen.


7.4. In geval van schade aan of verlies van de bestelde Producten tijdens het transport moet u onmiddellijk na ontvangst een schriftelijke vordering indienen bij Whirlpool door een brief te sturen naar het adres dat in clausule 1.1 van deze Voorwaarden wordt vermeld. Beschadigde goederen dienen ter controle aan Whirlpool te worden geretourneerd. 


8. Terugbetalings- en retourneringsbeleid


8.1 Producten kunnen worden geretourneerd binnen 4 weken vanaf de dag na levering van het product. Het Product moet ongebruikt, onbeschadigd en in de originele verpakking zijn.


8.2. Wanneer u gebruik maakt van uw herroepingsrecht in overeenstemming met artikel 8.1, moet u Whirlpool hiervan per e-mail op de hoogte stellen via contactcenter_nl@europeanappliances.com en gebruik maken van het herroepingsformulier . U ontvangt dan een retouretiket, dat u op het terug te zenden pakket dient aan te brengen.


8.3. Wij zullen het bedrag van uw aankoop inclusief, indien van toepassing, de leveringskosten (tenzij u uitdrukkelijk een andere leveringsmethode dan de goedkopere standaard Whirlpool-leveringsmethode hebt gekozen) zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 30 dagen nadat u gebruik hebt gemaakt van uw herroepingsrecht, terugbetalen.


8.4. U bent verantwoordelijk voor de kosten van het terugzenden van de Producten naar ons, behalve in het geval van een fout van de kant van Whirlpool.


9. Veiligheidsinformatie over reserveonderdelen


9.1.  Reserveonderdelen mogen alleen worden gemonteerd door een gekwalificeerd of bevoegd persoon, overeenkomstig de instructies van de fabrikant. De naverkoopdienst is bereikbaar op +32 (0) 2 263 33 33, van maandag tot vrijdag: 08:00 - 18:00 uur.


9.2. Zorg ervoor dat de apparaten zijn losgekoppeld van het lichtnet voordat u er werkzaamheden aan verricht.


9.3. Voer eventueel noodzakelijke aardingscontinuïteits- of isolatieweerstandstests uit alvorens opnieuw aan te sluiten.


9.4. Onderdelen van gastoestellen mogen alleen worden geïnstalleerd, getest en geïnspecteerd door een erkend installateur.


10. Verantwoordelijkheid


10.1. Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Whirlpool of haar ondergeschikten en behoudens de overige bepalingen inzake aansprakelijkheid in deze Voorwaarden, is de aansprakelijkheid van Whirlpool wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming of wegens onrechtmatige daad beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de prijs die u uit hoofde van de overeenkomst in rekening is gebracht.


10.2. De aansprakelijkheid van Whirlpool wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien de Consument Whirlpool onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter remediëring van de tekortkoming wordt gegeven, en Whirlpool ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming tekort blijft schieten. De kennisgeving moet zo gedetailleerd mogelijk zijn, zodat Whirlpool in staat is op passende wijze te reageren.

 

10.3 De Consument vrijwaart Whirlpool voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit de schending of niet-nakoming door de Consument van zijn verplichtingen jegens Whirlpool, al dan niet voortvloeiend uit de Voorwaarden.


10.4. De Consument dient de schade zo spoedig mogelijk schriftelijk aan Whirlpool te melden om aanspraak te kunnen maken op een vergoeding.


11. Geschillen, toepasselijk recht en jurisdictie


11.1. Het Belgisch recht is van toepassing en de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd voor alle contracten met Whirlpool.


11.2. Tenzij anders aangegeven, zijn de Producten die op deze Website worden aangeboden geschikt voor gebruik in België en Luxemburg. Whirlpool verklaart niet dat de op deze website aangeboden producten geschikt zijn voor gebruik in andere landen.


12. Divers


12.1. Wanneer Whirlpool op grond van deze Voorwaarden een schriftelijke mededeling moet doen, heeft Whirlpool het recht om die mededeling langs elektronische weg te doen, zoals, maar niet beperkt tot, e-mail of fax.


12.2. Kennelijke fouten en spelfouten op de Website of in offertes, orderbevestigingen en/of andere documenten binden Whirlpool niet.